Huishoudelijk Regelement

Huishoudelijk reglement

  • Lid van de Nederlandse werkgroep UpperGI kunnen zijn: leden van de Nederlandse vereniging van heelkunde, die beroepsmatig betrokken zijn of belangstelling hebben voor bovenste tractus digestivus.
  • De werkgroep is ontstaan uit een initiatief dat gedragen wordt door de besturen van de Nederlandse vereniging voor chirurgische oncologie als ook van de Nederlandse vereniging voor gastrointestinale chirurgie.
  • Er wordt naar gestreefd om 1 x per jaar tijdens een van de vergaderingen van de Nederlandse vereniging van heelkunde een sessie te hebben voor wetenschappelijke rapportage.
  • Er wordt 2x per jaar een bestuursoverleg gepland en 1-2x per jaar tijdens de verenigingsdagen van de Nederlandse vereniging voor Heelkunde een vergadering met de leden. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt die worden rondgezonden aan de leden.
  • Het bestuur bestaat1 lid uit de NVCO, 1 lid uit de NVGIC, 1 lid uit de DUCG en 1 lid uit de DUCA. De voorzitter moet gekozen worden uit de twee subverenigingen, te weten NVCO of NVGIC, welke gekozen worden uit de leden, na voordracht uit het bestuur.
  • Het bestuur heeft een zittingstermijn van 3 jaar met de mogelijkheid om deze termijn eenmalig te verlengen.
  • Vooralsnog zijn aan het lidmaatschap geen kosten verbonden, indien er wordt besloten tot het innen van lidmaatschapgelden dan zal een voorstel daartoe eerst aan de plenaire vergadering ter goedkeuring moeten worden overlegd.

Voor uitgebreide informatie over de oprichting: Oprichting UpperGI