Verslag WUGC online bijeenkomst 1 April 2021

De eerste online bijeenkomst van de werkgroep upper GI chirurgie is een feit. Helaas blijven “live” bijeenkomsten niet mogelijk gezien de huidige pandemie. Echter, na de positieve reacties op de eerdere bijeenkomsten, zoals de laatste bijeenkomst in Zeist, wilde de werkgroep toch graag dit positieve momentum behouden en een bijeenkomst organiseren.

Het doel van de bijeenkomsten is om in een vertrouwelijke sfeer resultaten te bespreken, om op deze manier de zorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker te kunnen verbeteren. Alhier een kort overzicht van de punten die besproken werden.

Naadlekkage

Nadat bij eerdere bijeenkomsten de technieken en getallen omtrent de anastomose al besproken werden, is tijdens deze bijeenkomst ook gekeken naar het beloop in deze getallen over tijd. Als belangrijkste punten om te kunnen verbeteren werden het meekijken bij best practices, benoemd. Klinieken die zouden kunnen  verbeteren werden uitgenodigd om een verbeterplan te formuleren en voor te leggen aan de werkgroep

Survival

Variatie in klinieken zou ook kunnen leiden tot verschillen in survival. Vanuit IK-NL is hier een voorzet voor gegeven en werden de cijfers besproken waarbij ook verschillen te zien waren tussen de klinieken.. Correctie voor case-mix, indicatiestelling was in deze cijfers nog niet goed mogelijk, en hier zal in vervolg onderzoek verder op ingegaan worden

Opnameduur

Variatie is ook terug te zien in opnameduur. Zelfs na correctie voor complicaties en IC-opnames blijven er duidelijke verschillen te zijn. Er ontwikkelde een interessante discussie over verschillen in zorgpaden, pre-habilitatie en counceling.

Samenvattend geeft een dergelijke bijeenkomst een belangrijk overzicht van de huidige stand van zaken, en verbeteringen. Door data te delen en bespreken hebben er al belangrijke verbeteringen plaatsgevonden en wij zijn voornemens als om als upper GI chirurgen hier in de toekomst aan te blijven werken.

Hopelijk tot een volgende bijeenkomst, het liefst “live”!

 

Namens de werkgroep Upper GI chirurgie